Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie


Rynek pracy

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY  jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r., poz.645 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014r. ( Dz .U. z 2014r., poz. 630) w sprawie rad rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności :

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
 4. opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
 5. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia , szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
 6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy;
 7. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego  Urzędu Pracy;
 8.  współpraca z powiatowymi radami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.
 9. celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:  
  • liczbę osób objętych programemikryteria doboru tych osób,
  • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
  • koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
 10. proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;
 11. celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a biorąc bod uwagę w szczególności:
  • kryteria doboru bezrobotnych,
  • zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja

Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powołuje Starosta spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie powiatu :

 • terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
 • terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
 • społeczno- zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.

Starosta może powołać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Członek rady rynku pracy może zostać odwołany:

 • na wniosek organu lub organizacji, która zgłosiła kandydaturę członka rady,
 • z inicjatywy Starosty, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły kandydaturę członka rady.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Koszalinie została powołana przez Starostę Koszalińskiego Zarządzeniem Nr 33/2016 z dnia 17 sierpnia 2016r. na podstawie  art. 23 ust. ust. 3,4,6 i 9  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 645z późn. zm.)

Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata ( 2016- 2020)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę